RSIN:
813698662

Tenaamstelling:
Stichting Vermogensbeheer Nederlands Hervormde Gemeente (in hersteld verband) te Barneveld Kootwijkerbroek en Voorthuizen

Website:
www.hhgbarneveldeo.nl

KVK:
Kamer van Koophandel nummer: 08126698

Postadres:
Schoutenstraat 112, 3771 CL Barneveld

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: P.L. van Wikselaar, Barnseweg 79, 3771 RN Barneveld
Secretaris: J. Maassen, Schoutenstraat 112, 3771 CL Barneveld

Beloningsbeleid:
Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging,  ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Voor medewerkers in loondienst  is de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de Hersteld Hervormde Kerk van toepassing, en voor de gemeentepredikant de generale regeling voor de predikantstraktementen van de Hersteld Hervormde Kerk.

Beleidsplan:
Van toepassing is de (gemeenschappelijke) kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk (www.hersteldhervormdekerk.nl).

Doelstelling:
Het verkrijgen, beheren en administreren van, alsmede het beschikken over vermogenswaarden inclusief (register-) goederen op een zodanige wijze dat de belangen van de Gemeente op een evenwichtige wijze en overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 lid 1 van de statuten worden behartigd en voorts al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Uitgeoefende activiteiten:

  • het voorzien in de stoffelijke behoeften van de gemeente;
  • het voorbereiden en opstellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente;
  • het zorgdragen voor de geldwerving;
  • het regelen van de wijze van gebruik van de kerkgebouwen en andere kerkelijke gebouwen ten dienste van de gemeente;
  • het beheren van de goederen waaronder gelden, gebouwen en andere vermogensbestanddelen van de gemeente;
  • het verrichten van de werkzaamheden ten behoeve van de verkiezing van ambtsdragers;
  • het zorgdragen voor de financiële regelingen inzake het kerkblad;
  • het uitvoeren van het personeelsbeleid.

Financiële verantwoording 2020:
Het totaal van de baten bedroeg in 2020: Bijdragen levend geld € 0, overige baten  € 0, totaal baten € 0
Het totaal van de lasten bedroeg in 2020: Lasten kerkelijke gebouwen € 0, afschrijvingen € 0, pastoraat € 0, verplichtingen en kerkelijk bijdragen € 0, salarissen 0, kosten beheer en administratie € 0, overige lasten, totaal lasten € 0
Het resultaat van het boekjaar in 2020 bedroeg: nihil

Financiële verantwoording 2021:
Het totaal van de baten bedroeg in 2021: Bijdragen levend geld € 0, overige baten  € 0, totaal baten € 0
Het totaal van de lasten bedroeg in 2021: Lasten kerkelijke gebouwen € 0, afschrijvingen € 0, pastoraat € 0, verplichtingen en kerkelijk bijdragen € 0, salarissen 0, kosten beheer en administratie € 0, overige lasten, totaal lasten € 0
Het resultaat van het boekjaar in 2021 bedroeg: nihil

Begroting 2022:
Het totaal van de baten worden in 2022 begroot op: Bijdragen levend geld € 0, overige baten  € 0, totaal baten € 0
Het totaal van de lasten worden in 2022 begroot op: Lasten kerkelijke gebouwen € 0, afschrijvingen € 0, pastoraat € 0, verplichtingen en kerkelijk bijdragen € 0, salarissen 0, kosten beheer en administratie € 0, overige lasten, totaal lasten € 0
Het begrootte resultaat van het boekjaar in 2022 bedraagt: nihil