Allereerst een voorwoord uit Galaten 6 vers 9 en 10: “Doch laat ons goed doen, niet vertragen… Laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs”.

Opdracht

Diaconaat is een opdracht die is gegeven vanuit het Woord van God. Dienen is een Bijbelse opdracht! vanuit een oprecht geloof en liefde tot de Heere en de naaste dient hieraan invulling te worden gegeven. Alle voornemens en werken dienen in diepe afhankelijkheid aan de Heere te worden voorgelegd. Want zo wij niet weten wat morgen zal geschieden, past het ons in alles te zeggen: “Zo de Heere wil en wij leven”.

Dienst der barmhartigheid

Bij de ‘dienst der barmhartigheid’ gaat het om bijstand en vertroosting aan mensen die verpleegd en verzorgd moeten worden, die moeilijkheden hebben in het gezinsleven en mensen die sociale of materiële noden hebben.

Werken der gerechtigheid

Onder gerechtigheid betrachten dient te worden verstaan de overheden (overheid) te wijzen op hun roeping ten aanzien van de sociale en maatschappelijke vraagstukken.

Email Diaconie:  diaconie@hhgbarneveldeo.nl