Als mannenvereniging leren wij als mannen, van alle leeftijden, met en van elkaar rondom het geopende Woord. Het doel is zich door gezamenlijk onderzoek van Schrift en belijdenis in de gereformeerde beginselen te verdiepen. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen. Wij hopen dat dit mag bijdragen tot meer Bijbelkennis en tot verdieping van het persoonlijke geloofsleven. Zo mogen we, in afhankelijkheid van de Heere, ook bouwen aan het gemeente-zijn. We komen in het winterseizoen eens per drie weken op woensdagavond bijeen. De vergaderingen worden gehouden van 19.30 uur tot 21.30 uur in een van de kerkzalen.

De avond openen we met zingen, gebed en Schriftlezing. De notulen van de vorige vergadering worden gelezen, evenals de ingekomen stukken. Daarna houdt een van de leden een inleiding. Meestal zijn er aan de hand van de inleiding een aantal vragen opgesteld. Na de pauze richten we ons op bespreking van het Bijbelgedeelte of een bepaald onderwerp waarover de inleiding is gehouden en de daarbij gestelde vragen. Dit wordt afwisselend gedaan in groepsverband en/of in plenaire bespreking. Meer mannen (jongeren en ouderen) zijn van harte welkom. Ouderen kunnen bijdragen met hun kennis en levenservaring. Jongeren brengen hun kennis en ervaring in vanuit studie, gezin of beroep. Het bestuur bestaat uit de volgende leden: