Ps. 119 : 1
Schriftlezing: Markus 14 : 32-52
Ps. 86 : 6
Prediking n.a.v. Mark. 14 : 36
Het refrein van een gelovig gebed:
1. erkenning van Gods almacht;
2. verloochening van eigen wil; en
3. onderwerping aan Gods wil.
Gebed des Heeren/Gez. 5 : 4

Vragen n.a.v. de preek tijdens de dienst van zondagmorgen 7 maart 2021 in de Hersteld Hervormde Gemeente te Barneveld om daar thuis over te spreken of na te denken.
Morgendienst: Schriftlezing: Markus 14 : 32-52
Prediking n.a.v. Mark. 14 : 36
Thema: Het refrein van een gelovig gebed; met als aandachtspunten:
1.  erkenning van Gods almacht;
2.  verloochening van eigen wil; en
3.  onderwerping aan Gods wil.

Vragen voor kinderen:

  1. De Heere Jezus ging wel vaker in de hof van Gethémané bidden. Waar bid jij vaak en waarom daar?
  2. Wat wordt er met de drinkbeker bedoeld?

Vragen voor jongeren:

  1. De aanspraak van het gebed van de Heere Jezus is hier: ‘Abba Vader’. Hoe begin jij je gebed?
  2. Wat is het verschil tussen Gods geopenbaarde wil en Gods verborgen wil?

Vragen voor ouderen:

  1. Waarom is het gebed van de Heere Jezus het refrein van een gelovig gebed genoemd?
  2. Wanneer vindt u het moeilijk om te bidden: ‘Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.’
  3. Waarom vielen de discipelen in slaap?