Ps. 40 : 4
Schriftlezing: Mattheüs 27 : 45-60
Ps. 85 : 1
Prediking n.a.v. Matth. 27 : 51a
De prediking van het gescheurde voorhangsel
1. Het voorhangsel dat scheidde
2. Het voorhangsel dat scheurde
3. Het voorhangsel dat opende
Ps. 118 : 10